مسیر ایستگاه راه آهن به دانشکده مهنسی شیمی، نفت و گاز

مسیر دروازه قرآن به دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

مسیر فرودگاه به دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

مسیر ترمینال کاراندیش به دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

آدرس دبیرخانه: 

شیراز، ابتدای بلوار جمهوری اسلامی - جنب صدا و سیما - ساختمان مرکزی دانشگاه شیراز - طبقه ۴

کد پستی: ۸۴۳۳۴-۷۱۹۴۶

تلفن: ۰۷۱۳۶۲۶۹۴۲۳

 

تاریخ برگزاری: 
۱۳۹۴-۰۲-۲۶
پوستر: