• انجام کلیه امور اداری و پشتیبانی حوزه معاونت که از سوی مدیریت‌های امور اداری و امور عمومی و پشتیبانی دانشگاه به حوزه معاونت تفویض شده است
  • انجام امور حضور و غیاب حوزه معاونت
  • اجرای مقررات انضباطی و جمع‌آوری مستندات لازم برای ارائه به مدیریت امور اداری
  • انجام کلیه مکاتبات مربوط به حوزه معاونت
  • انجام امور مربوط به کارپردازی حوزه معاونت با همکاری واحدهای ذی‌ربط دانشگاه
  • انجام امور دبیرخانه حوزه معاونت
  • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق