• انجام کلیه امور حسابداری حوزه معاونت که از سوی مدیریت امور مالی دانشگاه به حوزه معاونت تفویض شده است
  • دریافت و وصول درآمدهای حوزه معاونت
  • تهیه و تنظیم اطلاعات مالی حوزه معاونت
  • تنظیم گزارش‌ها و صورت‌های مالی حوزه معاونت
  • نگاهداری و حفظ و حراست و تحویل وجوه، نقدینه‌ها، سپرده‌ها و اوراق بهادار حوزه معاونت
  • مصرف اعتبارات بر اساس بودجه ابلاغ شده مدیریت بودجه و تشکیلات
  • تهیه و تنظیم گزارش‌های عملکرد مالی برای ارائه به مراجع ذی‌صلاح
  • نگاهداری حساب کلیه اموال منقول حوزه معاونت
  • کنترل و جمع‌داری اموال کلیه واحدهای تحت پوشش حوزه معاونت
  • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق