مركز بهداشت و درمان دانشجويان به منظور رسيدگی به مسائل درمانی و بهداشت دانشجويان از آغاز تأسيس دانشگاه شيراز و در حال حاضر نيز به عنوان زيرمجموعه‌ای از معاونت دانشجويی و فرهنگی دانشگاه فعاليت می‌نمايد.

مركز طبی و بهداشت دانشجويان

تمامی دانشجويان ورودی به منظور انجام معاينات بهداشتی ملزم هستند پس از دريافت معرفی‌نامه كه هم‌زمان با ثبت‌نام اوليه در اختيار آنان قرار می‌گيرد،‌ با مراجعه تدريجی به مركز طبی و بهداشت دانشجويان؛ واقع در فلكه نمازی؛ طبقه همكفِ درمانگاه شهيد مطهری نسبت به انجام معاينات طبی اقدام كنند. خدمات مركز طبی و بهداشت دانشجويان شامل خدمات پزشكی عمومی؛ صدور؛ بررسی و تأیيد مرخصی استعلاجی دانشجويان؛ ويزيت دانشجويان به صورت سرپايی؛ انجام تزريقات و پانسمان؛ صدور معرفی‌نامه به مراكز تخصصی و مركز مشاوره است. 

مركز بهداشت و درمان خدمات زير را به دانشجويان ارائه می‌نمايد:

 • كلينيک پزشكی 
  • تشكيل پرونده پزشكی
  • انجام آزمايش‌های چكاپ و معاينات دانشجويان ورودی جدید
  • صدور كارت طبی (ارائه اين كارت جهت دريافت هر گونه خدمات از اين مركز، الزامی است)
  • صدور گواهی تندرستی
  • ارائه خدمات پزشكی عمومی و تخصصی به صورت سرپايی و فوريت‌ها
  • معرفی‌نامه به مراكز تخصصی  
  • بررسی گواهی‌های پزشكی و طرح در كميسيون پزشكی
  • معاينه ساليانه كاركنان غذاخوری‌ها و صدور كارت تندرستی
 • واحد تزريقات
  • تزريقات ـ پانسمان
  • سرم درمانی
  • نوار قلب
  • مراقبت ويژه از بيماران اورژانسی
 • واحد بهداشت
  • نظارت بر بهداشت غذاخوری‌ها و ساير محيط‌های دانشجويی (بوفه‌ها ـ اماكن ورزشی و ...)
  • انجام بازديدهای كلی جهت كنترل كيفی و كمی غذا
  • انجام نمونه‌برداری و آزمايش كنترل كيفی مواد غذايی
  • بررسی موارد همه‌گيری بيماری‌ها

كليه دانشجويان ورودی جدید، به منظور انجام معاينات بهداشتی و دريافت كارت طبی، پس از دريافت معرفی‌نامه از امور دانشجويی (كه هم‌زمان با ثبت‌نام اوليه در اختيار آنان قرار می‌گيرد) بايستی با مراجعه تدريجی به مركز بهداشت و درمان دانشجويان، نسبت به دريافت كارت طبی اقدام نمايند. كارت مورد نظر تا پايان تحصيل دانشجو معتبر بوده و به هنگام تسويه‌حساب، بايستی به بخش طبی تحويل گردد.

مراكز اورژانس

به منظور پاسخگويی به نيازهای پزشكی دانشجويان، در مجتمع دانشگاهی كوی ارم و در محل خوابگاه‌ شهيد مفتح و خوابگاه دانشكده كشاورزی و خوابگاه ۱۱ ارم، مراكز اورژانس پاسخگوی دانشجويان می‌باشد.

تلفن مستقيم مركز اورژانس ارم:‌ ۳۶۲۸۴۹۳۶                                                     تلفن داخلی: ۴۱۶۹

تلفن مستقيم مركز اورژانس خوابگاه شهيد مفتح: ۳۶۱۳۵۶۶۷                         تلفن داخلی: ۵۶۶۷

تلفن مستقيم مركز اورژانس خوابگاه كشاورزی: ۳۶۱۳۸۰۱۰۳                           تلفن داخلی: ۸۰۱۰