از آنجا كه پرداختن به فعاليت‌های ورزشی، ضامن سلامتی جوانان و آينده‌سازان ميهن اسلامی می‌باشد؛ لذا مديريت تربيت‌بدنیِ دانشگاه به عنوان يكی از اركان اساسی حوزۀ معاونت دانشجويی و فرهنگی عهده‌دار برنامه‌ريزی و اجرای تمرينات، مسابقات و برنامه‌های ورزشی دانشجويان و دانشگاهيان می‌باشد.
امكانات ورزشی دانشگاه شيراز، در مجتمع دانشگاهی كوی ارم، مجتمع ورزشی وحدت اسلامی (باشگاه دانشگاه) و دانشكده‌های، كشاورزی و ديگر اماكن آموزشی دانشگاه می‌باشد و با وجود محدوديت‌های موجود؛ تقريباً در تمامی رشته‌های ورزشی امكان فعاليت دارد.

در هر دانشكده يک نفر به عنوان كارشناس و مربی ورزش از طرف مديريت تربيت‌بدنی به طور مستمر حضور دارد و فعاليت‌های ورزش دانشجويان را هماهنگی و سرپرستی می‌نمايد. دانشجويان علاقه‌مند به رشته‌های مختلف ورزشی می‌توانند با هماهنگی كارشناس ورزشی دانشكده مربوطه در فعاليت‌های متنوع ورزشی و نيز مسابقات ورزشی فعالانه حضور داشته باشند و در صورت داشتن شرايط لازم در تيم‌های انتخابی دانشگاه برگزيده شوند. همه ساله مسابقات ورزشی در رشته‌های گوناگون بين دانشكده‌ای برگزار می‌شود و تيم انتخابی دانشگاه در اكثر رشته‌های ورزشی حضوری فعال داشته و غالباً از عناوين برتر برخوردار می‌گردند. ضمناً آن عده از دانشجويان كه فاقد تخصص در رشته ورزشی خاصی می‌باشند می‌توانند در ورزش‌های همگانی و آموزش شركت كنند. مديريت‌ تربيت‌بدنی دانشگاه شيراز در ۶ بخش مسابقات؛ ورزش‌های خوابگاهی؛ ورزش‌های آموزشی؛ ورزش‌ دانشجويان (خواهران ـ برادران) و دبيرخانه منطقه ۵ كشور فعاليت می‌نمايد كه گزارش عملكرد آن به شرح ذيل می‌باشد: