• تهیه و تدوین برنامه‌های مختلف در زمینه امور دانشجویی
 • اجرای سیاست‌ها و خط‌مشی‌های تعیین شده درخصوص امور رفاهی و خوابگاه‌های دانشجویان
 • تنظیم برنامه‌های لازم جهت برقراری ارتباط مناسب بین استادان و دانشجویان
 • برنامه‌ریزی جهت اسكان دانشجویان و تنظیم ضوابط آن و همچنین تأمین و اداره خوابگاه‌های دانشجویی و مراقبت در مسائل انضباطی آنها
 • انجام خدمات مربوط به ارائه كمک‌های مالی و وام‌های دانشجویی به دانشجویان واجد شرایط
 • انجام امور مربوط به صندوق رفاه دانشجویان
 • نظارت و هماهنگی در كلیه امور دانشجویی دانشكده‌ها و گروه‌های آموزشی
 • نظارت بر حسن اداره سلف سرویس و خوابگاه‌های دانشجویی از لحاظ كیفیت و كمیت، تغذیه و بهداشت محیط
 • برنامه‌ریزی جهت به كارگیری دانشجویان در امور مختلف
 • برنامه‌ریزی در جهت استفاده مطلوب از اوقات فراغت دانشجویان
 • انعكاس نظرات و پیشنهادات دانشجویان به مقامات مسئول دانشگاه
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق