• تعیین خط‌مشی و نظارت بر حسن اجرای فعالیت‌های اداری در سطح دانشگاه
  • اجرای سیاست‌ها و خط‌مشی‌های دانشگاه در زمینه‌های مربوط به امور اداری و استخدامی
  • تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری لازم جهت ارائه به مقامات ذی‌ربط بر اساس ضوابط و مصوبات دانشگاه و ابلاغ آن به کلیه واحدها پس از تأیید
  • نظارت بر امور حضور و غیاب، طرح تمام وقت، اضافه‌کاری و انتصابات، مأموریت‌ها و انتقال کارکنان (هیأت‌علمی و غیر هیأت‌علمی)
  • مراقبت در اجرای مقررات انضباطی و جمع‌آوری مستندات به تخلفات کارکنان و ارجاع مراتب به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری
  • مطالعه و بررسی رسته‌های شغلی مشاغل دانشگاهی و ارائه نظرات و پیشنهادات اصلاحی به مراجع ذی‌ربط با همکاری مدیریت بودجه و تشکیلات دانشگاه
  • برنامه‌ریزی در جهت تأمین نیروی انسانی غیر هیأت‌علمی مورد نیاز دانشگاه و ارائه طرح‌ها و پیشنهادهای لازم و همچنین انجام امور مربوط به استخدام آنها اعم از هیأت‌علمی و غیر هیأت‌علمی
  • ایجاد و نگهداری بانک اطلاعاتی پرسنلی و سوابق خدمتی و اداری كلیه پرسنل دانشگاه
  • تهیه طرح‌های مربوط به رفاه عمومی کارکنان و نظارت بر حسن اجرای طرح‌های مزبور
  • نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط به امور اداری تفویض شده به حوزه معاونت دانشجویی
  • برنامه‌ریزی و نظارت بر روش‌های مطلوب امور استخدامی دانشگاه
  • مشارکت در جلسات و کمیسیون‌های مختلف و اظهارنظر و ارائه پیشنهادات لازم
  • نظارت بر اجرای صحیح مقررات استخدامی و ارائه راهنمایی‌های لازم
  • همکاری در تهیه و تنظیم و اصلاح مجموعه شرح وظایف، نمودار و پست‌های سازمانی دانشگاه با مدیریت بودجه، تشکیلات دانشگاه
  • رسیدگی به امور رفاهی و بازنشستگی کارکنان و اتخاذ تصمیمات لازم
  • انجام امور دبیرخانه مرکزی
  • انجام امور آموزش کارکنان
  • همکاری در انجام امور ارزشیابی عملکرد کارکنان با مدیریت نظارت و ارزیابی دانشگاه
  • نظارت بر واحدهای عملکرد تحت سرپرستی حوزه مدیریت
  • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق