دکتر سیدمحمد زبرجد
 

شماره تماس: ۳۶۲۸۶۴۳۴

دورنگار: ۳۶۲۸۶۴۳۵

آدرس پست الکترونیکی: zebarjad@susc.ac.ir