نام و نام‌خانوادگی سمت تلفن مستقیم تلفن داخلی توضیحات
خسرو قمر مدیر برنامه ریزی، تحول اداری و بهره وری  ۳۶۴۶۰۶۲۸ ۴۷۱۴  گروه تحول اداری و بهره وری 
اعظم نژاد مزارع بهبهانی رئیس گروه بهره وری و تحول اداری   ۴۷۸۵ گروه تحول اداری و بهره وری 
مرتضی رستگار معاون مدیر برنامه ریزی، تحول اداری و بهره وری و رئیس گروه آمار و اطلاعات    ۴۰۴۴ گروه آمار
آزیتا فریدونی دبیر نظام پیشنهادات    ۴۰۴۳