آقای خسرو قمر
 

 شماره تماس: ۳۶۲۸۶۴۳۳

 دورنگار: ۳۶۴۶۰۵۳۰

 آدرس پست‌الکترونیکی: menoff60@yahoo.com