• لیست پیمان کارانی که هم اکنون با دانشگاه همکاری می کنند و جزئیات پروژه ای که در آن فعال هستند.