معاونت برنامه ریزی و توسعه
  • توصیف استراتژی‌های تعمیرات و نگهداری ساختمان‌ها و تأسیسات