کارشناس مسوول آمار و اطلاعات: هاله اسماعیلی

 

  • جمع‌آوری، تولید و تجزیه و تحلیل آمار واطلاعات دانشگاه به منظور بهره‌گیری بهینه از آن درتدوین برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها
  • تهیه و استقرار نظام جامع آمار و اطلاعات
  • تدوین سیاست‌های نظام آماری دانشگاه
  • تهیه منظم آمارهای ثبتی بر اساس نیاز مدیریت دانشگاه، نیاز وزارت متبوع و سازمان‌های دیگر
  • جمع‌آوری آمارهای ملی و منطقه‌های مرتبط با وظایف دانشگاه
  • تدوین طرح‌های آماری خاص در مقاطع زمانی معین برای دانشگا‌ه جهت استفاده از نتایج آمار در برنامه‌های دانشگاه
  • تهیه سالنامه آماری دانشگاه