• تدوین برنامه راهبردی دانشگاه (بلند و میان مدت) و تهیه و تنظیم راهبردهای اجرایی آن
  • انجام برنامه‌ریزی‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت جهت پیشبرد اهداف و وظایف دانشگاه
  • تهیه گزارش‌های لازم در مورد چگونگی پیشرفت برنامه‌های دانشگاه جهت ارائه به مسئولین دانشگاه
  • تهیه شاخص‌های توسعه دانشگاه در قالب شاخص‌های ملی و بین‌المللی
  • تهیه و تدوین شاخص‌های کلیدی مربوط به حوزه‌های کاری مختلف دانشگاه
  • چشم‌انداز
  • موضوع‌ها و مسائل راهبردی دانشگاه شیراز
  • اهداف و راهبردهای كلان توسعه دانشگاه شیراز
  • رسالت دانشگاه شیراز