معاونت برنامه ریزی و توسعه
  • وضعیت پروژه های عمرانی در دست اجرا دانشگاه شیراز