• توصیف نظام مدیریت مشارکتی

پیشرفت، پویایی و تحول در یک سازمان اداری هنگامی به وقوع می‌پیوندد که محیط سازمان آمادگی لازم جهت فعال نمودن ذهن افراد، ایجاد تفاهم و استفاده از مهارت‌ها، تجارب، ایده‌ها و نظرات آنان به منظور اصلاح و پیشبرد امور را داشته باشد. این آمادگی محیطی هنگامی میسر می‌شود که مدیریت مشارکتی که همانا استفاده از اندیشه‌ها و طرح‌های افراد سازمان به منظور بهبود روند کارها است، در سازمان شکل گرفته باشد. نخستین گام در استقرار مدیریت مشارکتی در سازمان‌ها، دریافت نظرات و پیشنهادهای کارکنان است. به عبارت دیگر نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها از ابزارهای مهم و بنیادی جهت ایجاد بستر و فضای مناسب برای مشارکت کارکنان در مدیریت سازمان است.