[collapse collapsed title=اعضا]

۱. دکتر مظفر اسدی دانشکده علوم
۲. دکتر محمد امامی دانشکده حقوق
۳. دکتر حسن ایزدی دانشکده هنر و معماری
۴. دکتر مرتضی خسرونژاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
۵. دکتر سعید رحیمیان دانشکده الهیات و معارف اسلامی
۶. دکتر سیدمجتبی زبرجد دانشکده مهندسی
۷. دکتر علیرضا شریعتی دانشکده شیمی، نفت و گاز
۸. دکتر اکبر صیادکوه دانشکده ادبیات و علوم انسانی
۹. دکتر عباس ظریفکار دانشکده برق و کامپیوتر
۱۰. دکتر نجفعلی کریمیان دانشکده کشاورزی
۱۱. دکتر علی گلی دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی
۱۲. دکتر ناصر وصال دانشکده دامپزشکی
۱۳. دکتر محمدرحیم همتیان دانشکده مکانیک

[/collapse]

[collapse collapsed title=مصوبات]

شیوه چاپ کتاب در مرکز نشر دانشگاه شیراز

۱- همچون گذشته روند چاپ آثار جدید از دانشکده ها آغاز می شود و در شورای انتشارات دانشگاه مراحل نهایی را طی می کند. %۲۵ هزینه چاپ آثار جدید به عهده مؤلف یا مترجم می باشد که امکان برداشت آن از محل گرنت توسط ایشان وجود دارد. حق تألیف یا ترجمه آثار مذکور متناسب با میزان فروش و پس از فروش حداقل %۵۰ تیراژ پرداخت می شود. آثار اعضای هیأت علمی با رتبه استادی با یک داوری، با رتبه دانشیاری و دارای آثار منتشر شده در مرکز نشر دانشگاه شیراز با یک داوری و بدون اثر منتشر شده با دو داوری و بار تبه استادیاری دارای اثر منتشر شده در مرکز نشر دانشگاه نیز با دو داوری انجام می‏ شود. آثار سایر اعضای هیأت علمی با سه داوری بررسی می‏ شود.       

      تبصره: در صورت چاپ موفق اثر عضو هیأت علمی با رتبه استادی در مرکز نشر دانشگاه شیراز و یا سایر مراکز دانشگاهی اثر ارسالی در شورای انتشارات بررسی می‏ شود و نیاز به داوری دانشکده ندارد.

۲- مرکز نشر آمادگی دارد که تألیف و ترجمه آثار مهم و قابل رقابت در رشته‏ های مختلف را به اساتید صاحب نظر سفارش داده و با شرایط ویژه به چاپ رساند.

۳- آثار ترجمه شده توسط اعضای هیأت علمی با هر مرتبه‏ ای با دو داوری قابل بررسی است.

۴- مقرر شد برای آثار مصوب و تأیید شده در قطب‏های علمی دانشگاه شیراز در روند داوری تسهیلاتی قائل شود. درخواست چاپ این آثار به طور مستقیم از قطب علمی به شورای انتشارات دانشگاه شیراز ارسال می‏ شود.

۵- چاپ مجدد آثار با تصویب شورای انتشارات و با توجه به میزان سفارش خرید میسر است. در این رابطه شورای انتشارات دو اولویت چاپ مجدد مشخص کرده است:

الف) اولویت نخست، آثاری که بیش از ۵۰۰ جلد سفارش خرید از سوی توزیع کنندگان (کتابیران، مرکز نشر دانشگاهی و سه توزیع کننده استانی) دریافت کرده اند.

ب) اولویت دوم، آثاری که بین ۵۰۰ - ۳۰۰ جلد سفارش خرید دارند. بدیهی است مرکز نشر قادر به چاپ مجدد آثار در شمارگان محدود نیست.

۶- در وب سایت مرکز نشر دانشگاهی به آدرس www.pub.shiraz.ac.ir آخرین اطلاعات در مورد آثار تحت بررسی و چاپ شده، همچنین مصوبات شورای انتشارات ارائه می شود. 

۷- شماره تلفن های مرکز نشر به شرح زیر اعلام می شود:

۳۶۱۳۴۰۱۴ ـ ۳۶۲۹۱۰۰۱ ـ ۳۶۲۷۳۰۵۰ ـ ۳۶۱۳۴۰۱۶ ـ

[/collapse]

 

~~شورای انتشارات دانشگاه شیراز
دکتر احمد عریان   معاون پژوهشی دانشگاه و رئیس شورای انتشارات
دکتر علیرضا سرداریان  مدیر امور پژوهشی دانشگاه و جانشین رئیس شورای انتشارات
دکتر سعید حسام‌پور  رئیس مرکز نشر
دکتر مظفر اسدی  دانشکده علوم
دکتر محمد امامی  دانشکده حقوق
دکتر حسن ایزدی   دانشکده هنر و معماری
دکتر مرتضی خسرو نژاد  دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی
دکتر سعید رحیمیان  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دکتر سید مجتبی زبرجد  دانشکده مهندسی
دکتر علیرضا شریعتی  دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
دکتر اکبر صیادکوه  دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دکتر عباس ظریفکار  دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دکتر مرضيه موسوي نسب  دانشکده کشاورزی
دکتر علی گلی   دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی
دکتر ناصر وصال  دانشکده دامپزشکی
دکتر محمد رحیم همتیان  دانشکده مهندسی مکانیک