گروه کار آفرینی - شرکتهای دانش بنیان ویژه اعضاء هیئت علمی دانشگاه شیراز | دانشگاه شیراز
معاونت پژوهشی و فناوری