گروه کار آفرینی-درباره | دانشگاه شیراز

 

  مدیر مرکز نوآوری و کارآفرینی : دکتر حبیب دانش منش