دکتر بهرام همتی نژاد (استاد)
 

شماره تماس: ۳۶۲۸۶۴۲۶

دورنگار: ۳۶۲۸۶۴۲۱

آدرس پست الکترونیکی: hemmatb@shirazu.ac.ir