نام و نام خانوادگی       سمت    تلفن داخلی   تلفن مستقیم      دورنگار
                زينت علی نيا     كارشناس        ۴۷۱۸      ۳۶۲۸۶۴۲۶     ۳۶۲۸۶۴۲۱
                  زهرا قامت   مسئول دفتر        ۴۷۲۲