1. مقرر شد اعضای هیأت علمی فعالیت های پژوهشی خود را از تاريخ ۹۱/۷/۱ تا ۹۱/۷/۸ جهت امتيازبندی از طريق سامانه پژوهشی به معاونين پژوهشی دانشکده ها ارسال نمايند و معاونين پژوهشی دانشكده ها، تا تاريخ ۹۱/۷/۱۸ بعد از امتيازبندی آن را به مدیر امور پژوهشی ارسال نمايند كه امتيازبندی نهایی تا پايان مهرماه صورت پذيرد.
  2. مقرر گرديد امتیاز کتب چاپ شده توسط مرکز نشر دانشگاه شيراز در محاسبه گرنت سالیانه اعضای هيأت علمی به میزان %۵۰ (با رعايت سقف امتياز كتاب) افزایش یابد.

  • پرداخت ۹۰ درصد هزینه چاپ مقالات ISI که IF به MIF آنها کمتر از یک باشد (معادل ریالی تا سقف ۳۰۰ دلار) و اگر از یک بیشتر و برابر با ۲ (معادل ریالی تا سقف ۵۰۰ دلار) و بیشتر از ۲  (معادل ریالی تا سقف ۱۰۰۰ دلار) توسط معاونت پژوهشی دانشگاه صورت می پذیرد.(۱۳۹۱/۰۶/۲۶)

  • مقرر گردید امتیاز چاپ شده توسط مرکز نشر دانشگاه شیراز در محاسبه گرنت سالیانه اعضای هیأت علمی به میزان %۵۰ (با رعایت سقف امتیاز کتاب) افزایش یابد.

 

  • با توجه به مصوبه مورخ ۸۸/۴/۶ شورای پژوهشی دانشگاه، تقاضاهای شركت در كنفرانس های خارج از كشور می بايست يک ماه قبل از انجام سفر به دفتر امور پژوهشی دانشگاه ارسال گردد.
  • درخواست اعضای هيأت علمی كه متقاضی شركت در كنفرانس های خارج از كشور می باشند تنها در صورتی پذيرفته خواهد شد كه گزارش سفر قبلی خود را ۳ ماه پس از بازگشت از سفر به اين امور ارسال نمايند.