نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی  تلفن مستقیم  دورنگار
 سید محمدباقر پورحقیقی زاده کارشناس ۴۷۷۰

۳۶۲۸۶۴۲۶-۷

۳۶۲۸۶۴۲۱

زهرا قربانی کارشناس اتوماسیون آموزشی و پژوهشی ۴۹۵۸
سروین اسدی مسئول حسابداری ۴۷۲۳
نادر اطمينان حسابدار ۴۷۲۳
نازیلا بیگی حسابدار  ۴۷۲۳
زهرا اسدسنگابی متصدی دبيرخانه  ۴۷۸۸
عباس سلیمانی متصدی بايگانی  ۴۷۸۸
فريبا فدايی مسئول دفتر

۴۷۲۲