• ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه به واحدهای ذی ربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن
 • تدوین آئین نامه ها و دستور العمل ها و دستورجلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذی صلاح برای تصویب
 • ارائه گزارش هاي توجیهي لازم به رئیس دانشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحدهاي تحت نظر
 • پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمت های مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست دانشگاه
 • نظارت بر واحدهاي تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجراي وظایف آن ها
 • برنامه ریزی، تنظیم فعالیت ها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت ذی ربط مطابق با اولویت های دانشگاه
 • همکاری با سایر معاونت ها جهت حسن اجرای برنامه های دانشگاه
 • اداره و نظارت بر حسن اجرای كلیه امور پژوهشی و فناوری، کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی دانشگاه ، مطابق با مصوبات، مقررات و آئین نامه های مربوط
 • برنامه ریزی و سیاست گذاری به منظور ارتقاء و افزایش سطح همکاری های علمی و بین المللی
 • اولویت بخشی به نوآوری در حوزه نظری و پژوهش های کاربردی و مورد نیاز کشور
 • توسعه، تقویت و هدایت طرح های پژوهشی مصوب با اولویت پژوهش های کاربردی هدفمند و مبتنی بر سند چشم انداز برنامه های توسعه کشور و نقشه جامع علمی کشور
 • کنترل و نظارت بر فرآیندهای پژوهشی و فناوری دانشگاه بر اساس تقویم تعیین شده در طرح نامه پروژه های مصوب پژوهشی، تحقیقاتی و فناوری
 • مطالعات لازم در زمینه ارزشیابي فعالیت هاي پژوهشي و فناوری و ارزیابي عملكرد پژوهشي و فناوری سالانه دانشگاه جهت ارائه به رئیس دانشگاه
 • ایجاد ارتباط لازم با مؤسسات داخلي و خارجي به منظور همكاري در امور پژوهشي و فناوری و مبادله خدمات علمي
 • همكاري در ارائه خدمات علمي، فرهنگي و اجتماعي و برگزاري سمینارها و كنفرانس هاي علمي و اجراي كلیه امور قراردادهاي تحقیقاتي بین دانشگاه و سایر مؤسسات
 • همكاري در اجراي دوره هاي كوتاه مدت پژوهشي و فناوری براي مؤسسات غیر دانشگاهي
 • برنامه ریزي جهت استفاده اعضاي هیأت علمي از فرصت هاي مطالعاتي داخل و خارج از کشور (اعم از مراکز علمی پژوهشی حوزوی و دانشگاهی) برابر ضوابط مصوب
 • تهیه برنامه پژوهشي و فناوری دانشگاه و ارائه اهداف و تعیین اولویت هاي پژوهشي و فناوری در قالب برنامه هاي میان مدت و بلند مدت و حمایت از تشکیل مراکز رشد، کارآفرینی و پارک های علم و فناوری، براي طرح در شوراي تخصصی پژوهشي و فناوری دانشگاه
 • بررسي و ارزیابي فعالیت هاي پژوهشی و فناوری دانشگاه در چارچوب برنامه هاي رشد و توسعه كشور براساس اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه ای کشور و نقشه جامع علمی کشور در بخش آموزش عالي براي طرح در هیأت رئیسه
 • شناسایی و تعریف موضوعات و برنامه های علمی پژوهشی مشترک و برنامه ریزی جهت تأمین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی پژوهشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علم دینی و علوم انسانی اسلامی مناسب با حوزه تخصصی دانشگاه
 • انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه