۱- میکروسکپ الکترونی SEM

۲- کروماتوگراف گاز - طیف سنج جرم GC-MS

۳- میکروسکپ نیروی اتمی AFM

۴- امکانات آزمایشگاهی