برخی از رویکرد های مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز:

 

برگزاری و حمایت ازمسابقات/رویدادها و کارگاه های آموزشی کارآفرینی در حوزه کسب و کار

آموزش دانشجویان و مدرسین دانشگاه


حمایت مالی از طرح های پژوهشی کارآفرینی دانشجویی
 

ارائه مشاوره در خصوص طرح های کسب و کار، خدمات و امور حقوقی، فنی و مهندسی، معماری و شهرسازی،  خدمات مالکیت فکری و شرکت های دانش بنیان

آدرس سایت مرکز نوآوری و کارآفرینی:  http://iec.shirazu.ac.ir

 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

  مدیر مرکز نوآوری و کارآفرینی : دکتر محمد مهدی عارفی      

 

کارشناس مرکز نوآوری و کارآفرینی: آقای داود بهرامی شماره تماس  داخلی ۴۱۱۴ و شماره مستقیم ۳۶۱۳۴۱۱۴

 

 

 

مدیر دفتر فناوری و مالکیت فکری : دکتر حبیب دانش منش         استاد بخش مواد - دانشکده مهندسی