دکتر بهرام همتی نژاد (استاد)
 

شماره تماس: ۳۶۲۸۶۴۲۶

دورنگار: ۳۶۲۸۶۴۲۱

آدرس پست الکترونیکی: hemmatb@shirazu.ac.ir

 

            نام و نام خانوادگی       سمت    تلفن داخلی   تلفن مستقیم      دورنگار
                زينت علی نيا     كارشناس        ۴۷۱۸      ۳۶۲۸۶۴۲۶     ۳۶۲۸۶۴۲۱
                  زهرا قامت   مسئول دفتر        ۴۷۲۲

 

 • دبیری شورای پژوهشی دانشگاه و تنظیم و تدوین مصوبات این شورا
 • انجام بررسی های لازم برای شناخت نیازهای تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه با توجه به سیا ست های صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور از طریق گردآوری و محاسبه شاخص ها و معیارهای مربوط و اتخاد تصمیم در مورد فعالیت های پژوهشی
 • بررسی طرح های تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده توسط اساتید از نظر كیفیت و هزینه های پیش بینی شده
 • تأمین امكانات تجهیزاتی و وسایل و لوازم مورد نیاز پروژه ها به كمک واحدهای مربوطه
 • معرفی امكانات علمی، تحقیقاتی و توانایی های بالقوه دانشگاه به جامعه
 • همكاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های پژوهشی دانشكده ها و واحدهای مختلف تحقیقاتی و اجرایی
 • انجام بررسی های لازم در زمینه تغییر یا توسعه برنامه های پژوهشی به منظور تطبیق با نیازهای جامعه
 • ارزشیابی پیشرفت فعالیت های پژوهشی در قالب سیاست های مصوب
 • بررسی و پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز واحدهای پژوهشی با توجه به برنامه های تعیین شده
 • پیگیری ایجاد و ارتقا واحدهای پژوهشی همانند گروه های پژوهشی، پژوهشکده و ...
 • انجام بررسی های لازم برای شناخت نیازهای تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه با توجه به سیاست های صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور از طریق گردآوری و محاسبه شاخص ها و معیارهای مربوط و اتخاد تصمیم در مورد فعالیت های پژوهشی
 • بررسی طرح های تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده توسط استادان و انجام امور مربوطه
 • تأمین امكانات تجهیزاتی و وسایل و لوازم مورد نیاز پروژه ها به كمک واحدهای مربوطه
 • معرفی امكانات علمی، تحقیقاتی و توانایی های بالقوه دانشگاه به صنایع
 • دعوت از محققین و دانشمندان كشورهای مختلف برای شركت در كنفرانس ها و سیمنارهای علمی پژوهشی در دانشگاه با همكاری واحدهای ذی ربط
 • انجام امور مربوط به فرصت های مطالعاتی و سفرهای علمی و نظارت بر امور تحصیلی اعضای هیأت علمی با هماهنگی واحدهای ذی ربط
 • همكاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های پژوهشی دانشكده ها و واحدهای مختلف تحقیقاتی و اجرایی
 • انجام بررسی های لازم در زمینه تغییر یا توسعه برنامه های پژوهشی به منظور تطبیق با نیازهای جامعه
 • ارزشیابی پیشرفت فعالیت های پژوهشی در قالب سیاست های مصوب
 • بررسی و پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز واحدهای پژوهشی با توجه به برنامه های تعیین شده
 • انجام امور مربوط به فرصت های مطالعاتی
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق