دکتر سید مجتبی زبرجد
د

 

شماره تماس: ۷-۳۶۲۸۶۴۲۶

دورنگار: ۳۶۲۸۷۳۰۲

آدرس پست الکترونیکی: mojtabazebarjad@shirazu.ac.ir