• هماهنگی و پیگیری اجرای طرح ارزیابی درونی بخش‌ها
  • هماهنگی برگزاری كارگاه‌های آموزشی برای اعضای هیأت‌علمی جدیدالاستخدام
  • پیگیری امور هیأت نظارت و ارزیابی مراكز آموزش عالی استان فارس
  • اجرای طرح‌های نظارتی مورد نیاز دانشگاه
  • ارزیابی عملكرد واحدها 
  • ارزیابی و تحلیل صورت‌جلسات بخش‌ها
  • بررسی و ارزیابی پرونده‌های ارتقاء و تبدیل وضعیت اعضای هیأت‌علمی
  • كمیته بهینه‌سازی امور دانشگاه

فرم الف دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالی استان فارس

فرم الف شامل كلیه اطلاعات مربوط به هر مؤسسه می‌باشد، لذا خواهشمند است پس از تكمیل فرم الف مربوط به خود، فایل آن را به پست الكترونیكی nezarat@shirazu.ac.ir ارسال نمائید.

 

 

 

 

 

 

 

ل