هیات رئیسه | دانشگاه شیراز

دکتر حمید نادگران رئیس دانشگاه
دکتر علیرضا افشاریفر قائم مقام رئیس دانشگاه
دکتر سید محسن تقوی   معاون آموزشی دانشگاه
دکتر سید مجتبی زبرجد معاون پژوهشی دانشگاه
دکتر غلامرضا رخشنده رو معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه
دکتر محمد حسین ستایش

معاون برنامه‌ریزی و توسعه

دکتر سید محمد زبرجد معاون اداری و مالی دانشگاه