دکتر مجید ارشاد  رئیس دانشگاه
دکتر ابراهیم گشتاسبی‌راد  مشاور و مدیر حوزه ریاست دانشگاه
دکتر سید محسن تقوی   معاون آموزشی دانشگاه
دکتر احمد عریان  معاون پژوهشی دانشگاه
دکتر مجید موحد معاون دانشجویی دانشگاه
دکتر مسعود حسین‌چاری معاون فرهنگی دانشگاه
دکتر سید محمد زبرجد معاون اداری و مالی دانشگاه
دکتر سید علی‌اکبر صفوی معاون برنامه‌ریزی و توسعه