دکتر ابراهیم گشتاسبی راد سرپرست دانشگاه
  مشاور و مدیر حوزه ریاست دانشگاه
دکتر سید محسن تقوی   معاون آموزشی دانشگاه
دکتر قاسم حبیب آگهی سرپرست معاونت پژوهشی دانشگاه
دکتر مجید موحد معاون دانشجویی دانشگاه
دکتر مسعود حسین‌چاری معاون فرهنگی دانشگاه
دکتر سید محمد زبرجد معاون اداری و مالی دانشگاه
دکتر سید علی‌اکبر صفوی معاون برنامه‌ریزی و توسعه