دفتر ریاست دانشگاه | دانشگاه شیراز

 • ایجاد ارتباط اداری بین ریاست دانشگاه و واحدهای متبوع اعم از شفاهی و كتبی و پیگیری آنها
 • دریافت، کنترل و ثبت نامه‌هایی كه از واحدهای مختلف دانشگاه و ادارات استان ارسال می‌گردد و لازم است به رؤیت رئیس دانشگاه برسد و ارجاع پس از دستور ریاست دانشگاه به واحدهای مربوط و حصول اطمینان از پاسخگویی به موقع مكاتبات حوزه ریاست و تهیۀ پیش‌نویس و ثبت و ارسال نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دعوت‌نامه‌های صادره
 • ا بلاغ دستورات ریاست دانشگاه به ا فراد، مؤسسات و واحدهای تابعه
 • انجام امور اداری هیأت امنا، شورای دانشگاه، هیأت رئیسه و كمیسیون‌های مختلف مربوط و ابلاغ مصوبات آنها به واحدهای ذی‌ربط
 • انجام مكاتبات، دستور كار، تهیه و تدوین و تنظیم مصوبات هیأت امنا دانشگاه
 • پیگیری و اجرای دستورات رئیس دانشگاه
 • تنظیم برنامه‌های كاری و ملاقات رئیس دانشگاه 
 • دعوت افراد جهت تشكیل جلسات و كمیسیون‌ها
 • تنظیم صورت‌جلسات حوزه ریاست و ابلاغ آن به واحدهای ذی‌ربط و پیگیری مصوبات جلسات مذكور
 • ثبت و ارسال نامه‌های محرمانه به مدیریت‌ها و واحدهای مختلف دانشگاه و ارگان‌های مختلف و بایگانی آنها
 • انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه

نام و نام خانوادگی  سمت             تلفن مستقیم     داخلی          دورنگار
حسن نامدار کارشناس و مسئول دفتر ریاست

  ۱۷ ـ ۳۶۲۸۶۴۱۶

 ۴۷۰۱ ـ ۴۷۰۰  
علی دهقان مسئول دفتر    ۱۷ ـ ۳۶۲۸۶۴۱۶  ۴۷۰۱ ـ ۴۷۰۰  
 آرمان رحیمی کارشناس و مسئول دبیرخانه دفتر ریاست   ۳۶۲۸۶۴۴۵       ۴۷۰۳ ۳۶۲۸۶۴۱۹