دکتر حمید نادگران

دكتر حميد نادگران متولد سال ۱۳۳۷ در شيراز، دانش آموخته رشته فيزيك از دانشگاه هاي شيراز، فردوسي مشهد و منچستر انگلستان بوده و در حال حاضر استاد پايه ۳۵ دانشكده علوم دانشگاه شيراز با تخصص اپتيك و ليزر است.

بیشتر بخوانید

شماره تماس:  ۱۷ـ ۳۶۲۸۶۴۱۶

داخلی:  ۴۷۰۱ ـ ۴۷۰۰

دورنگار:  ۳۶۲۸۶۴۱۹

آدرس پست الکترونیکی:  chancellor@shirazu.ac.ir

 

 • نظارت دقیق و مستمر بر حسن اجرای امور تربیتی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، دانشجویی، بهداشتی، درمانی، خدماتی ، استخدامی، انتصاب، مأموریت، اخراج، ترخیص و ارتقای اعضای هیأت علمی، توسعه مدیریت و منابع، استخدام، جذب، انتصاب، مأموریت ارتقاء و اخراج كاركنان و كلیه ارتباطات داخلی و بین المللی و هماهنگی واحدهای مختلف و پاسخگویی به مراجع ذی صلاح و پیگیری اشكالات و تخلفات احتمالی و ارجاع آن ها به مقامات ذی صلاح
 • تعیین خط مشی اجرایی دانشگاه بر اساس برنامه های راهبردی مصوب هیأت امنای ذی ربط، برنامه ریزی و هدایت فعالیت های فرهنگی، تربیتی، آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، بهداشتی، درمانی، خدماتی و توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در چارچوب برنامه های راهبردی تعیین شده
 • ارائه گزارش سالانه عملکرد آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجرایی، مالی و محاسباتی دانشگاه به هیأت امنا و وزارت متبوع
 •  مسئولیت در قبال كلیه امور دانشگاه و حسن اجرای كلیه مصوبات هیأت امنا در حدود مقررات مصوب و آیین نامه ها و بخشنامه های صادر شده از سوی وزارت متبوع و ابلاغ آن به واحدهای ذی ربط حسب مورد
 •  نصب و عزل اعضای هیأت رئیسه، اعضای حقیقی شورای دانشگاه، و رؤسای دانشكده ها و مؤسسات و واحدهای وابسته و مدیران گروه های آموزشی و پژوهشی (با رعایت مفاد آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها) و مدیران ستادی دانشگاه
 •  اجرای مصوبات و آیین نامه ها و بخشنامه های صادر شده از سوی وزرات علوم، تحقیقات و فناوری
 •  تهیه و پیشنهاد برنامه های راهبردی سیاست ها، اهداف و خط مشی ها برای طرح در هیأت امنا
 •  ارائه پیشنهاد تأسیس، توسعه، انحلال و ادغام واحدها با هماهنگی شورای دانشگاه به هیأت امنای ذی ربط 
 •  ارائه پیشنهاد همكاری های علمی با سایر مؤسسات آموزشی یا پژوهشی داخلی و خارجی به شورای دانشگاه برابر ضوابط و مقررات مربوط
 •  نمایندگی حقوقی دانشگاه نزد مراجع ذی صلاح
 • استیفای منافع و حقوق دانشگاه در مراجع قانونی (اعم از قضایی، اجرایی، اداری و ... ) به نمایندگی از دانشگاه
 • نظارت بر امور انضباطی دانشگاه (هیأت علمی، دانشجویان، كارمندان) در چهارچوب ضوابط و مقررات مصوب
 • امضای قراردادها، اسناد تعهد آور، اسناد مالی، اداری، مكاتبات دانشگاه در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب و مسئولیت امور مالی دانشگاه طبق قوانین، آیین نامه های مالی ـ معاملاتی، اداری و مقررات و مصوبات ابلاغی ، پاسخگویی به هیأت امنا در قبال گزارشات حسابرسی ، پیگیری و رفع مشكلات و مسائل مطروحه در گزارش حسابرسی و ارائه گزارشات انجام شده به هیأت امنا 
 • تهیه آیین نامه های مالی ـ معاملاتی ، اداری واستخدامی و تشكیلاتی ـ نمودار سازمانی و تشكیلات دانشگاه و همچنین تغییر و اصلاح آن ها در چارچوب ضوابط و مقررات وزارت و پیشنهاد به هیأت امنا برای طی مراحل قانونی 
 • تهیه بودجه تفصیلی سالانه دانشگاه با رعایت مفاد آیین نامه مالی ـ معاملاتی و ارائه به هیأت امنا و همچنین نظارت بر نحوۀ هزینه نمودن بودجه تخصیصی به دانشگاه
 • ایجاد شورای مشورتی متشكل از پنج تن از اساتید شاخص و برجسته در حوزه های مختلف آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجرایی (ترجیحاً با مرتبه علمی بالاتر از استادیار)

۱. دکتر ذبیح الله قربان  ۱۳۴۰-۱۳۳۶
۲. دکتر محمدعلی مجتهدی  ۱۳۴۱-۱۳۴۰
۳. دکتر لطفعلی صورتگر   ۱۳۴۳-۱۳۴۱
۴. دکتر اسدالله علم    ۱۳۴۷-۱۳۴۳
۵. دکتر هوشنگ نهاوندی ۱۳۵۰-۱۳۴۷
۶. دکتر فرهنگ مهر   ۱۳۵۷-۱۳۵۰
۷. دکتر امیرهوشنگ مهریار   ۱۳۵۹-۱۳۵۸
۸. دکتر حسن ظهور  ۱۳۶۰-۱۳۵۹
۹. دکتر مصطفی معین نجف‌آبادی   ۱۳۶۲-۱۳۶۰
۱۰. دکتر محمدرضا فرتوک‌زاده ۱۳۶۳-۱۳۶۲
۱۱. دکتر رضا ملک‌زاده   ۱۳۶۶-۱۳۶۳
۱۲. دکتر عبدالحمید ریاضی  ۱۳۶۸-۱۳۶۶
۱۳. دکتر سید رضا قاضی ۱۳۷۱-۱۳۶۷
۱۴. دکتر غلامحسین زمانی ۱۳۷۵-۱۳۷۱
۱۵. دکتر محمدمهدی علیشاهی   ۱۳۷۶-۱۳۷۵
۱۶. دکتر محمود مصطفوی  ۱۳۸۰-۱۳۷۶
۱۷. دکتر مجید ارشادلنگردوی   ۱۳۸۴-۱۳۸۰
۱۸. دکتر محمدهادی صادقی   ۱۳۸۹-۱۳۸۴
۱۹. دکتر محمد مؤذنی  ۱۳۹۲-۱۳۸۹
۲۰. دکتر مجید ارشاد لنگرودی ۱۳۹۲-۱۳۹۵
۲۱. دکتر ابراهیم گشتاسبی راد ۱۳۹۵-۱۳۹۶
۲۲. دکتر حمید نادگران ۱۳۹۶ تا کنون