نام و نام خانوادگی   تحصیلات  پست الکترونیک  داخلی  شماره تلفن مستقیم شماره تلفن دورنگار
ابوالقاسم ابراهیمی

دکترای مدیریت بازرگانی

Aebrahimi@shirazu.ac.ir  ۴۷۴۵ ۳۶۲۸۶۴۴۳ ۳۶۲۸۶۴۴۴

 

نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس  شماره مستقیم شماره دورنگار
خدیجه عفراوی مسئول دفتر ۴۷۴۵ ۳۶۲۸۶۴۴۳ ۳۶۲۸۶۴۴۴
علی شب بویی رییس اداره بودجه جاری ۴۷۴۳ ۳۶۲۸۶۴۴۳ ۳۶۲۸۶۴۴۴
علی لامع رییس گروه تشکیلات و طبقه بندی مشاغل ۴۷۷۳ ۳۶۲۸۶۴۴۳ ۳۶۲۸۶۴۴۴
مهرداد پناهی کارشناس مسئول اداره بودجه عمرانی ۴۷۴۴ ۳۶۲۸۶۴۴۳ ۳۶۲۸۶۴۴۴
فاطمه رسائی نژاد کارشناس اداره بودجه جاری ۴۷۰۴ ۳۶۲۸۶۴۴۳ ۳۶۲۸۶۴۴۴
ناصر میرزایی متصدی امور دفتری ۴۷۷۳ ۳۶۲۸۶۴۴۳ ۳۶۲۸۶۴۴۴

 

نام و نام خانوادگی مدرک  تحصیلی از تاریخ تا تاریخ  
ابوالقاسم ابراهیمی

دکترای مدیریت بازرگانی

۹۴/۲/۱۵ تاکنون
سید عباس آیت الهی

لیسانس فیزیک

۸۶/۱/۱ ۹۴/۲/۱۴
محمد ابراهیم بوستانی لیسانس مدیریت بازرگانی ۷۹/۷/۱۰ ۸۵/۱۲/۲۹

احمد حسام محمودی نژاد فوق لیسانس عمران ۷۰/۷/۲ ۷۹/۷/۹
خسرو شرفه لیسانس زبان انگلیسی ۵۹/۴/۱۷ ۷۰/۷/۱