دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم‌اجتماعی

School of Economic, Management & Social Sciences

شورای آموزشی

 

نام و نام‌ خانوادگی تحصیلات پست الکترونیک شماره تماس دورنگار
عباس عباسی دکترای مدیریت بازرگانی aabbasi@shirazu.ac.ir 36134608 36266041
رضا اکبریان دکتری اقتصاد rakbarian@rose.shirazu.ac.ir 36134430 36276371
حبیب اله رعنایی کردشولی دکتری مدیریت دولتی ranaei@shirazu.ac.ir 36134425 36276372
ماهرخ رجبی دکتری جامعه‌شناسی mrajabi@rose.shrazu.ac.ir 36134400 36289661
جواد مرادی دکتری حسابداری jmoradi@rose.shirazu.ac.ir 36134420 36460520
رعنا شیخ­ بیگلو دکتری جغرافیا و برنامه­ ریزی شهری r_shaykh@shiraz.ac.ir 36134214 36460959
اعظم صفرآبادی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری a.safarabadi@shirazu.ac.ir 36134673 36460638

 

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز