دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم‌اجتماعی

School of Economic, Management & Social Sciences

تماس با دانشکده

آدرس: شیراز ـ مجتمع دانشگاهی پردیس ارم ـ دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی

کدپستی: 85111-71946

شماره تماس: 6270621- 0713

دورنگار: 6270621- 0713

پست الکترونیک: css@rose.shirazu.ac.ir

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز