دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم‌اجتماعی

School of Economic, Management & Social Sciences

تشکل ها

  • انجمن فرهنگ و سیاست دانشجویان
  • بسیج دانشجویی

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز