دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم‌اجتماعی

School of Economic, Management & Social Sciences

ارتقاء مرتبه علمی جناب آقای دکتر علی نقی مصلح شیرازی 95/12/24

جناب آقای دکتر علی نقی مصلح شیرازی، عضو محترم هیأت علمی بخش مدیریت، به مرتبه استادی نائل آمده‌اند. این موفقیت را به ایشان تبریک عرض نموده و موفقیت روزافزون ایشان را از خداوند مسئلت می‌نماییم.

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز