دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم‌اجتماعی

School of Economic, Management & Social Sciences

اولین همایش ملی تغییرات خانواده و چالش های آن در ایران95/2/7

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز