بخش مبانی تعلیم و تربیت

آموزش و پرورش دبستانی و پیش دبستانی

Department of Elementary Education

هیات علمی
  نام و نام خانوادگی رتبه تلفن تماس ایمیل
دکتر محمدحسین کریمی استـاديار 6134649 MHKarimi@rose.shirazu.ac.ir
دکتر بابک شمشیری دانشیار 6134627 bshamshiri@rose.shiraz.ac.ir
دکتر محمد مزیدی دانشیار 6134647 mmazidi52@gmil.com
  دکتر مرتضی خسرونژاد استادیار 6134660 mkhosronejad@rose.shirazu.ac
دکتر محبوبه البرزی دانشیار 6134648 mahbobealborzi@yahoo.com
  دکتر فریبا خوشبخت دانشیار 6134652 khoshbakht@shirazu.ac.ir
دکتر شهرزاد شاهسنی استادیار 6134691 shshahsani@yahoo.com
  دکتر نورالدین بهین آیین استادیاربازنشسته    
  مرحوم سید علی اکبر حسینی متوفی متوفی  

 

رزومه اعضای هیأت علمی بخش مبانی تعلیم و تربیت آموزش و پرورش دبستانی و پیش دبستانی

 

 

 

 

 

 

 

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز