بخش روانشناسی تربیتی

Department of Educational Psychology

هیأت علمی
عکس استاد نام و نام خانوادگی مرتبه شماره تلفن
دکتر بهرام جوکار (رئیس بخش) استاد 07136134688
دکتر فرهاد خرمایی دانشیار 07136134645
دکتر مسعود حسین چاری دانشیار 07136134687
دکتر فریده یوسفی دانشیار 07136134615
دکتر راضیه شیخ الاسلامی دانشیار 07136134642
دکتر محبوبه فولاد چنگ دانشیار 07136134696
دکتر مرتضی لطیفیان دانشیار بازنشسته

دکتر محمد خیٌر استاد بازنشسته
دکتر سید علی اصغر رضویه استاد متوفی

رزومه اعضای هیأت علمی روانشناسی تربیتی 

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز