بخش اقتصاد

Department of Economics

هیات علمی

رزومه اعضای هیأت علمی بخش اقتصاد

اطلاعات اعضای هیأت علمی بخش اقتصاد

ردیف نام نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن ایمیل

1

كريم

اسلاملوئيان

استاد

36134429

keslamlo@shirazu.ac.ir

2

حسين

مرزبان

دانشیار

36134437

hmarzban@rose.shirazu.ac.ir

3

ابراهيم

هاديان

دانشيار

36134440

Ehadian@rose.shirazu.ac.ir

4

جعفر

قادري

دانشیار

36134434

jghaderi@rose.shirazu.ac.ir

5

رضا

اکبریان

دانشیار

36134445

rakbarian@rose.shirazu.ac.ir

6

علي­‌حسین

صمدی

دانشیار

36134398

asamadi@rose.shirazu.ac.ir

7

احمد

صدرايي جواهري

دانشیار

36134431

sadraei@shirazu.ac.ir

8

پرویز

رستم­‌زاده

استادیار

36134446

parvizrostamzadeh@shirazu.ac.ir

9

زهرا

دهقان شباني

استاديار

36134438

zdehghan@shirazu.ac.ir

10

روح اله

شهنازي

استاديار

36134438

rshahnazi@shirazu.ac.ir

11

محبوبه

جعفری

استادیار

36134434

mh.jafari@shirazu.ac.ir

12

سيد محمدهاشم

پوريزدانپرست

دانشور

36134433

hashem.yazdan@rose.shirazu.ac.ir

13

سکینه

اوجی­‌مهر

استادیار

36134393

s.ojimehr@shirazu.ac.ir

 

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز