مرکز مطالعات خشکسالی

Drought Research Center

آرشیو رویداد

برگزاری کارگاه آشنایی با سیستمهای مدرن مدیریت آبیاری 97/2/8

با توجه به ضرورت مدیریت صحیح منابع آب در شرایط خشکسالی و افزایش بهره وری آب در بخش کشاورزی، مرکز مطالعات خشکسالی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز با همکاری شرکت Irriport  در کشور آلمان و نمایندگان آنها در شرکت پلی ایران دوره آموزشی «آشنایی با سیستم های مدرن مدیریت آبیاری» در روز شنبه مورخ 8/2/97 در محل سالن مرکز مطالعات خشکسالی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز برگزار گردید.

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز