بخش مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست

Department of Desert Regions Management

کارکنان

سمت

نام نام خانوادگي

مسئول دفتر

مريم بذرافشان

کارشناس آزمايشگاه

مهدي جوکار

کارشناس آزمايشگاه

سعيد عليزاده

کارشناس آموزش

جهانزير نجفي

خدمات

اصغر نوري

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز