بخش مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست

Department of Desert Regions Management

اهداف

   دوره کارشناسي:

  • تربيت کارشناساني است که با تکيه بر آموخته هاي نظري ، علمي و تجارب حاصله خود در زمينه علوم منابع طبيعي انجام وظيفه نمايند.
  • تربيت کارشناس با جهت گيري آمادگي کار در بخش خصوصي يا خود اشتغالي.

   دوره کارشناسي ارشد:

  • تربيت کارشناس ارشد براي خوداشتغالي- کار در بخش خصوصي.
  • تربيت کارشناس ارشد براي فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي در مؤسسات آموزشي و نهادهاي وابسته.
  • کسب علم و تجربه براي خدمت در دستگاههاي اجرائي.

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز