بخش مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست

Department of Desert Regions Management

برنامه درسی

برنامه درسي نيمسال اول رشته مهندسي منابع طبيعي – محيط زيست

رديف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

۱

۱۳۱۱۳۱۱۶۱

مباني سنجش از دور وسامانه اطلاعات جغرافيايي

۳

۲

۱۳۱۱۳۱۱۸۱

حقوق ومديريت محيط زيست

۲

۳

۱۳۱۱۳۱۱۹۱

زيست شناسي حفاظت

۲

۴

۱۳۱۱۳۱۲۰۱

جلسه بحث

۱

۵

۱۳۱۱۳۱۲۲۱

هيدرولوژي عمومي (محيط زيست)

۳

۶

۱۳۱۱۳۱۶۱۱

كارتوگرافي

۲

۷

۱۳۱۱۳۱۶۲۱

شناخت محيط زيست

۳

۸

۱۳۱۱۳۱۶۳۱

مناطق حفاظت شده ، پاركهاي ملي وجنگلي

۲

۹

۱۳۱۱۳۱۶۴۱

عكس هاي هوايي

۲

۱۰

۱۳۱۱۳۱۷۳۱

پاركداري

۲

۱۱

۱۳۱۱۳۱۸۴۱

زبان تخصصي

۲

۱۲

۱۳۱۱۳۱۸۵۱

فنون مديريت حيات وحش

۲

۱۳

۱۳۱۱۳۱۸۸۱

محيط زيست وكشاورزي

۳

۱۴

۱۳۱۱۳۱۸۹۱

مديريت مواد زائد و جامد

۲

۱۵

۱۳۱۱۳۱۹۳۱

ماهي شناسي عمومي

۳

برنامه درسي نيمسال دوم رشته مهندسي منابع طبيعي – محيط زيست

رديف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

1

۱۳۱۱۳۱۶۹۱

درختان ودرختچه هاي ايران

۲

۲

۱۳۱۱۳۱۷۰۱

گياهان آبزي

۲

۳

۱۳۱۱۳۱۷۱۱

آلودگي هوا

۲

۴

۱۳۱۱۳۱۷۲۱

انسان ومحيط زيست

۳

۵

۱۳۱۱۳۱۷۷۱

اكولوژي درياها و درياچه ها

۲

۶

۱۳۱۱۳۱۷۸۱

ارزيابي محيط زيست

۲

۷

۱۳۱۱۳۱۷۹۱

طراحي ومهندسي پاركهاي ملي و جنگلي

۲

۸

۱۳۱۱۳۱۸۰۱

آلودگي آب و خاك

۲

۹

۱۳۱۱۳۱۸۱۱

حفاظت خاك

۳

۱۰

۱۳۱۱۳۱۸۲۱

شناسايي گياهان مرتعي

۲

۱۱

۱۳۱۱۳۱۹۱۱

اكوتوريسم

۲

۱۲

۱۳۱۱۳۱۹۴۱

بوم شناسي مهره داران

۲

۱۳

۱۳۱۱۳۱۱۷۱

مباني مديريت حيات وحش

۲

۱۴

۱۳۱۱۳۱۰۲۱

آمار و احتمالات

۳

برنامه درسي نيمسال اول رشته مهندسي منابع طبيعي – مرتع و آبخيزداري

رديف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

۱

۱۳۱۱۳۱۰۱۱

اكولوژي منابع طبيعي

۲

۲

۱۳۱۱۳۱۰۳۱

اكولوژي مرتع

۲

۳

۱۳۱۱۳۱۰۴۱

اصول سنجش از دور

۳

۴

۱۳۱۱۳۱۰۵۱

شناخت منابع طبيعي

۲

۵

۱۳۱۱۳۱۱۰۱

درخت شناسي عمومي

۲

۶

۱۳۱۱۳۱۱۲۱

شناسايي گياهان مرتعي ۱

۲

۷

۱۳۱۱۳۱۱۳۱

ژئومورفولوژي ۲

۳

۸

۱۳۱۱۳۱۱۴۱

هيدرولوژي كاربردي

۲

۹

۱۳۱۱۳۱۲۵۱

رابطه آب و خاك و گياه

۲

۱۰

۱۳۱۱۳۱۲۶۱

حفاظت آب وخاک

۳

۱۱

۱۳۱۱۳۱۲۷۱

مرتعداري

۳

۱۲

۱۳۱۱۳۱۳۸۱

رابطه دام و مرتع

۲

۱۳

۱۳۱۱۳۱۳۹۱

آبخيزداري

۳

۱۴

۱۳۱۱۳۱۴۰۱

كاربرد جي آي اس در مرتع و آبخيزداري

۲

۱۵

۱۳۱۱۳۱۴۲۱

اگروفارستري

۲

۱۶

۱۳۱۱۳۱۴۴۱

بهره برداري از محصولات فرعي مراتع

۲

۱۷

۱۳۱۱۳۱۴۶۱

احياء بيولوژيک در مناطق خشک و نيمه خشک

۲

۱۸

۱۳۱۱۳۱۲۴۱

آمار كاربردي

۲

برنامه درسي نيمسال دوم رشته مهندسي منابع طبيعي – مرتع و آبخيزداري

رديف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

۱

۱۳۱۱۳۱۸۳۱

گياهشناسي ۲

۳

۲

۱۳۱۱۳۱۰۲۱

آمارواحتمالات منابع طبيعي

 

۳

۳

۱۳۱۱۳۱۰۶۱

ژئومورفولوژي ۱

۳

۴

۱۳۱۱۳۱۰۷۱

اقتصاد منابع طبيعي

۲

۵

۱۳۱۱۳۱۰۸۱

هيدرولوژي عمومي

۳

۶

۱۳۱۱۳۱۰۹۱

استاتيك و مقاومت مصالح

۳

۷

۱۳۱۱۳۱۱۱۱

كاربرد كامپيوتر در منابع طبيعي

۲

۸

۱۳۱۱۳۱۱۵۱

هيدروليك عمومي

۲

۹

۱۳۱۱۳۱۲۳۱

كارتوگرافي مرتع

۲

۱۰

۱۳۱۱۳۱۲۸۱

سياست و قوانين منابع طبيعي

۲

۱۱

۱۳۱۱۳۱۲۹۱

خاكهاي مناطق خشك و نيمه خشك

۲

۱۲

۱۳۱۱۳۱۳۰۱

زبان تخصصي

۲

۱۳

۱۳۱۱۳۱۳۱۱

اصلاح و توسعه مراتع

۳

۱۴

۱۳۱۱۳۱۳۲۱

ارزيابي قابليت اراضي

۲

۱۵

۱۳۱۱۳۱۳۳۱

اندازه گيري و ارزيابي مراتع

۳

۱۶

۱۳۱۱۳۱۳۵۱

شناسايي گياهان مرتعي ۲

۲

۱۷

۱۳۱۱۳۱۳۶۱

كشت و تكثير گياهان مرتعي

۲

۱۸

۱۳۱۱۳۱۴۷۱

جمع آوري آب درمناطق خشک و نيمه خشک

۲

۱۹

۱۳۱۱۳۱۴۸۱

اكوتوريسم در حوزه هاي آبخيز

۲

برنامه درسي نيمسال اول رشته مهندسي منابع طبيعي مديريت مناطق بياباني

رديف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

1

۱۳۱۱۴۱۰۱۱

ژيومورفولوژي مناطق بياباني

۳

۲

۱۳۱۱۴۱۰۲۱

اكوسيستم مناطق بياباني

۲

۳

۱۳۱۱۴۱۰۴۱

مسايل اقتصادي ـاجتمايي مناطق خشك

۲

۴

۱۳۱۱۴۱۰۵۱

مسايل خاك و آب مناطق بياباني

۲

۵

۱۳۱۱۴۱۰۸۱

مديريت مناطق بياباني

۲

 

 

 

برنامه درسي نيمسال اول رشته مهندسي منابع طبيعي فرآوري محصولات شيلاتي

رديف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

۱

۱۳۱۱۴۱۲۹۱

بيوشيمي فراورده هاي شيلاتي

۳

۲

۱۳۱۱۴۱۳۱۱

بهداشت و مسموميت محصولات شيلاتي

۲

۳

۱۳۱۱۴۱۳۲۱

روش هاي تكميلي فراوري محصولات شيلاتي

۳

۴

۱۳۱۱۴۱۳۳۱

روش تحقيق شيلات

۲

۵

۱۳۱۱۴۱۴۲۲

فيزيولوژي آبزيان

۲

 

 

برنامه درسي نيمسال اول رشته مهندسي منابع طبيعي تکثير و پرورش آبزيان

رديف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

۱

۱۳۱۱۴۱۴۰۱

تکثير و پرورش تکميلي ماهي

۳

۲

۱۳۱۱۴۱۴۱۱

تغذيه تکميلي آبزيان پرورشي

۲

۳

۱۳۱۱۴۱۴۲۱

فيزيولوژي آبزيان

۳

۴

۱۳۱۱۴۱۴۴۱

مديريت آبزي پروري

۲

۵

۱۳۱۱۴۱۳۳۱

روش تحقيق شيلات

۲

 

 

 

برنامه درسي نيمسال دوم رشته مهندسي منابع طبيعي مديريت مناطق بياباني

رديف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

۱

۱۳۱۱۴۱۰۶۱

هيدرولوژي مناطق خشك وبياباني

۲

۲

۱۳۱۱۴۱۰۷۱

روش تحقيق

۲

۳

۱۳۱۱۴۱۱۶۱

سنجش ازراه دور

۲

۴

۱۳۱۱۴۱۲۰۱

ارزيابي وتناسب اراضي

۲

۵

۱۳۱۱۴۱۲۱۱

احياي مناطق خشك وبياباني

۲

۶

۱۳۱۱۴۱۲۳۱

اكوفيزيولوژي گياهان مناطق خشك

۲

 

 

برنامه درسي نيمسال دوم رشته مهندسي منابع طبيعي فرآوري محصولات شيلاتي

رديف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

۱

۱۳۱۱۴۱۲۵۱

كنترل كيفي تكميلي محصولات شيلاتي

۳

۲

۱۳۱۱۴۱۲۶۱

فراوري هاي محصولات جنبي شيلاتي

۲

۳

۱۳۱۱۴۱۲۷۱

نگهداري محصولات شيلاتي

۲

۴

۱۳۱۱۴۱۳۰۱

بيوتکنولوژي فرآورده هاي شيلاتي

۲

 

 

برنامه درسي نيمسال دوم رشته مهندسي منابع طبيعي تکثير و پرورش آبزيان

رديف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

۱

۱۳۱۱۴۱۳۵۱

مديريت بهداشتي مزارع آبزي پروري

۲

۲

۱۳۱۱۴۱۳۶۱

تكثير و پرورش غذاي زنده

۲

۳

۱۳۱۱۴۱۳۹۱

تكثير و پرورش تكميلي آبزيان

۳

۴

۱۳۱۱۴۱۴۳۱

ژنتيک و بيوتکنولوژي آبزيان پرورشي

۲

 

 

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز