دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب

Darab School of Agriculture

ارتقاء مرتبه علمی جناب آقای دکتر بیژن زاده

جناب آقای دکتربیژن زاده از مرتبه علمی استادیار به مرتبه علمی دانشیار ارتقاء یافتند.

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز