بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات

Department of Computer Science & Engineering and Information Technology

اطلاعیه ها

اخبار

شنبه ۱۳۹۶/۹/۴

رویداد ها

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز