بخش حقوق جزا و جرم شناسی

Department of Criminal Law

هیات علمی

اعضای هیأت علمی بخش حقوق جزا و جرم شناسی

مرتبه
نام و نام خانوادگی

استادیار
آقای دکتر شهرام ابراهیمی  - رئیس بخش

دانشیار
آقای دکتر محمد هادی صادقی

استادیار
آقای دکتر فضل اله فروغی

استادیار

آقای دکتر سید محمد مهدی ساداتی

مربی
آقای میرزا مهدی سالاری

 

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز