بخش زراعت و اصلاح نباتات

Department of Crop Production & Plant Breeding

کارکنان

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مقطع فارغ التحصیلی

شماره تماس

ایمیل

عکس

مهندس محمدرضا متقی

شناسایی و مبارزه با علف های هرز

کارشناسی ارشد

07136138255

motaghi@shirazu.ac.ir

مهندس محمود ایزدی

اصلاح نباتات

کارشناسی ارشد

07136138160

izadi@shirazu.ac.ir

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز